Trên thửa ruộng sáng nay,
Những lát cuốc của cha thấy sâu hơn mọi ngày,
Và kẽo kẹt giữa nắng trưa hè,
Đôi quang gánh trên vai mẹ sao bỗng dưng “nhẹ hểu”.